Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mens-wens gevestigd aan Oosthavendijk 101, 4475 AB te Wilhelminadorp, Zeeland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 67155219.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mens-wens heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Heinfeld Assurantiën (polisnummer: TOR01539API), waarbij WS Verzekeringen, kantoorhoudende te Kapelle aan de Fluitekruid 23, 4421 MR als tussenpersoon fungeert. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De hoogte van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt (in voorkomende gevallen): € 1.000.000,- per aanspraak.

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: "voorwaarden") wordt verstaan onder:

a) Opdrachtnemer: Mens-wens: Mens-wens is een VOF gedreven door de wil om mensen verder te helpen in hun leven door mediation, training, advies en coaching. De VOF stelt zich ten doel de praktijk van deze onderdelen/zaken uit te oefenen in de ruimste zin des woords.

b) Opdrachtgever: de natuurlijke perso(o)n(en) met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten of met wie Opdrachtnemer ter zake in onderhandeling is;

c) Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever;

d) Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever strekkende tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of het leveren van zaken door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of het verrichten van enige andere prestatie door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, elke wijziging van of aanvulling op die overeenkomst, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Ten behoeve van de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden zal voor Opdrachtnemer de vrouwelijke vorm worden gebruikt ("zij" en "haar") en voor Opdrachtgever de mannelijke vorm ("hij" en "zij").

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, werkzaamheden en diensten van Mens-wens en al diegenen die voor Mens-wens werkzaam zijn (al dan niet in dienstbetrekking).

Artikel 3 - Opdracht

Alle opdrachten verstrekt aan Mens-wens worden, met terzijdestelling van de Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend uitgevoerd en aanvaard door Mens-wens, zulks onder de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Opdrachten worden uitsluitend

ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 4 - Inschakeling derden

Het staat Mens-wens vrij om bij de uitvoering van verleende opdrachten in voorkomend geval derden en/of hulppersonen in te schakelen. Mens-wens zal bij het inschakelen van derden en hulppersonen zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij

de selectie van derden en hulppersonen de nodige zorgvuldigheid en de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Mens-wens is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en hulppersonen, en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever

(mede) namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van de ingeschakelde derden te aanvaarden. Opdrachtgever is gehouden Mens-wens te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Mens-wens het verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve informatie die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de daden of nalatigheden van de opdrachtgever.

5.3 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

5.4 Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor fouten c.q. tekortkomingen van door haar voor risico en voor rekening van opdrachtgever ingeschakelde derden.

5.5 In elk geval beperkt opdrachtnemer haar aansprakelijkheid jegens opdrachtgever tot maximaal het fractuurbedrag in verband met de door haar verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

5.6 Ongeacht het voorgaande is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomende gevallen zal worden uitbetaald krachtens de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6 -Honorarium en onkosten

Alle prijzen van Mens-wens zijn exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Mens-wens vast te stellen uurtarieven. Mens-wens is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, indien en voor zover dit bij of voor het aangaan van de opdracht is overeengekomen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Door Mens-wens ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (waaronder

o.a. dient te worden verstaan griffierechten en de kosten vanwege de inschakeling van derden) zullen separaat in rekening worden gebracht. Mens-wens zal de opdrachtgever vooraf informeren over deze kosten. Naast een vergoeding voor reistijd tegen het overeengekomen

uurtarief geldt een kilometervergoeding per kilometer. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 7 - Facturering en betaling

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand, van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling, en is een vertragingsrente ter hoogte van de geldende wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Mens-wens gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom met een maximum van € 175,=). Dit onverminderd het recht van Mens-wens om volledige vergoeding van de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Bovendien is Mens-wens alsdan bevoegd om de werkzaamheden op te schorten. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking van een door Mens-wens aan te wijzen bankrekening.

Artikel 8 - Overmacht

8.1 Mens-wens is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet is te wijten aan de schuld van Mens-wens, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer komt.

8.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan een verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen, natuurrampen, regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk maken, etc.

8.3 Indien de overmacht toestand aan de zijde van Mens-wens vanwege ziekte langer duurt dan twee weken, zullen, behoudens spoedeisende gevallen, Mens-wens en opdrachtgever overleg plegen over de mogelijkheid dat een ander de onderhavige werkzaamheden voortzet.

8.4 Opdrachtgever heeft geen recht op beëindiging van de overeenkomst van opdracht dan wel op vergoeding van schade indien Mens-wens vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren.

8.5 Tijdens de overmacht situatie aan de zijde van Mens-wens worden de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht opgeschort.

Artikel 9 - Opzegging

Opdrachtgever en Mens-wens kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt Mens-wens zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium

zijn begrepen. Bij opzegging door opdrachtgever heeft Mens-wens eveneens recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit zodanige opzegging.

Artikel 10 - Reclames en klachten

10.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht indien Opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk aan Opdrachtnemer te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Opdrachtnemer ter zake van klachten en fouten komt te vervallen.

10.2 In geval van een door Opdrachtnemer gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden heeft Opdrachtnemer het recht de betreffende werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten, alles binnen een redelijke termijn. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding

van enige schade (behalve in geval deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer). Opdrachtnemer kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in geschil zijnde werkzaamheden niet opgeschort.

10.3 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken derden, één jaar.

Artikel 11 - Vertrouwelijke informatie

11.1 De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ter kennis komende

vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

11.2 De opdrachtgever verplicht zich eveneens alle relevante informatie rondom de gegeven opdracht, inzichtelijk te maken voor de opdrachtnemer met als doel het opdrachtproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Artikel 12 - Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en ander bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Mens-wens in verband met het verricht van werkzaamheden door Mens-wens in ieder geval na zes maanden

na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden

Artikel 13 - Privacy

Gebruiker verwijst hiervoor naar het apart opgestelde formulier "Privacyverklaring".

Artikel 14 - Beveiliging & audits

14.1 Gebruiker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens van medewerkers van Opdrachtgever, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

14.2 Ondanks dat Gebruiker passende beveiligingsmaatregelingen dient te treffen, kan Gebruiker er niet volledig voor instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Gebruiker

zal bij een dreiging van- of daadwerkelijk doorbreken van deze beveiligingsmaatregelen er echter alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om verlies van persoonsgegevens van medewerkers van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.

14.3 Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, bewerkstelligt Gebruiker dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

14.4 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke Register EDP Auditor die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van de naleving van de artikelen 13, 14 en 15.

14.5 Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever en pas nadat bij Gebruiker reeds aanwezige soortgelijke rapportages zijn opgevraagd, beoordeeld en er door Opdrachtgever redelijke argumenten zijn aangebracht die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Gebruiker aanwezige soortgelijke rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over de naleving van de artikelen 13, 14 en 15 door Gebruiker.

14.6 Deze audit zal minstens twee weken van tevoren door Opdrachtgever worden aangekondigd, en vindt maximaal eens per jaar plaats.

14.7 Gebruiker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Opdrachtgever en Gebruiker in goed overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding van die beoordeling, worden doorgevoerd.

14.8 De kosten van de audit worden door Opdrachtgever gedragen.

14.9 Gebruiker zal Opdrachtgever ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (hierna: 'DPIA') wanneer Gebruiker dit wettelijk verplicht is. Deze ondersteuning kan zich onder andere uiten in het ter beschikking stellen van de benodigde informatie door Gebruiker aan Opdrachtgever, voor het correct uitvoeren van de DPIA. Gebruiker mag hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 15 - Meldplicht datalekken

15.1 In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens) zal Gebruiker, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen zesendertig (36) uur na ontdekking te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of haar medewerkers zal informeren of niet. Gebruiker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.

15.2 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

a) de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);

b) wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

c) de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Gebruiker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;

d) het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);

e) een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;

f) of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;

g) wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;

h) contactgegevens voor de opvolging van de melding.

15.3 Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Gebruiker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of medewerkers van Opdrachtgever.

Artikel 16 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mens-wens waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is onderworpen aan Nederlands recht. Alle eventuele geschillen tussen Mens-wens en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Zeeland-West Brabant, voor zover dit rechtens is toegestaan. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.